Community Based Disaster Risk Management Minimum Standards

Save the Children, CARE, the French Red Cross (FRC), and Oxfam have been implementing various Disaster Risk Reduction (DRR) projects across Lao PDR over the last few years. Through these projects the agencies have developed a wide range of technical guidelines and modules related to Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) and other cross-cutting issues such as age; gender, education, and preparedness to enhance the capacity of communities and local authorities to manage disasters and their related risks.

The Community Based Disaster Risk Management Minimum Standards for Lao PDR have been developed by Save the Children, the French Red Cross, Oxfam, and CARE in close cooperation with the Lao Government in an effort to integrate the various available modules and work packages into one common reference tool for CBDRM. The Minimum Standard is binding together all necessary requirements, procedures and processes for CBDRM in a user-friendly document, drawing on available international standards, national standards and work done by INGOs and the Lao Government. The document captures various steps of CBDRM processes and sets out the minimum requirements for each of the steps and is intended to a be a resource tool for all CBDRM practitioners in Lao PDR.

The following key elements of Community Based Disaster Risk Management are included in the Minimum Standards:  

 1. Site/Village Selection
 2. Disaster Risk Assessment
 3. Disaster Risk Reduction and Mitigation measures
 4. Emergency Preparedness Measures
 5. Emergency Response and Recovery
 6. DRM Planning Process
 7. Monitoring, Evaluation, and Learning

The Minimum Standards can be viewed and downloaded in the "View and Download" box (available in English and Lao). Supplementary materials referenced in the guide may also be accessed there (available in English and Lao).

The Minimum Standards have been developed with financial support from the European Union Civil Protection and Humanitarian Aid department, ECHO. 

 

ມາດຕະຖານຂັີ້ນພືີ້ນຖານໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ອົງການແຄຣນານາຊາດ, ອົງການກາແດງຝັ່ຣງ, ອົງການອ໋ອກຟາມ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກສາກົນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢູ່ໃນຫລາຍແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຫລົ່ານີ້ ບັນດາອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄູ່ມືທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານວິຊາການ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນຊຸມຊົນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານອື່ນໆເຊ່ັນ: ອາຍຸ, ເພດ, ການສຶກສາ, ການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ.

ມາດຕະຖານຂັ້ນພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ນີ້ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂື້ນໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກ, ກາແດງຝັ່ຣງ, ອ໋ອກຟາມ ແລະ ອົງການແຄຣ ແລະ ມີການຮ່ວມມືຢ່າງໄກ້ສິດກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ເພື່ອເຊື່ອມສານເອົາຫລັກສູດ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກເອກະສານຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົ້າມາເປັນເອກະສານອ້າງອີງໃນເຄື່ອງມື້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນຊຸມຊົນສະບັບນ້ີ. ມາດຕະຖານຂັ້ນພື້ນຖານສະບັບນີ້ແມ່ນສ້າງຂື້ນໂດຍກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ເອກະສານນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ, ເປັນເອກະສານທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປັບເຂົ້າກັບມາດຕະຖານຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນໄດ້ນໍາເອົາບັນດາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຕັ້ງໃຫ້ເປັນສີ່ງທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງເຮັດໃນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານສະບັບນີ້ ແລະ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຢູ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວໄດ້ນໍາໃຊ້.

ມາດຖານຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນປະກອບດ້ວຍບັນດາອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຂະບວນການ “ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນຊຸມຊົນ”

 1. ການຄັດເລືອກສະຖານທີ່/ຄັດເລືອກບ້ານເປົ້າໝາຍ
 2. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
 3. ມາດຕະການຫລຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນ
 4. ມາດຕະການກະກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ
 5. ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ການຟື້ນຟູຄືນພາຍຫລັງເຫດການໄພພິບັດ
 6. ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
 7. ການຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ການຮຽນຮູ້

ມາດຕະຖານຂັ້ນພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສາມາດວິວເບີ່ງ ແລະ ດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ “ວິວ ແລະ ດາວໂຫລດ” ໃນບອກສ (ແມ່ນມີທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ). ເອກະສານເພີ່ມເຕີມທີ່ອ້າງອີງໃນຄູ່ມືເຫລັ້ມນ້ີກໍ່ສາມາດເຂົ້າເບີ່ງໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ມາດຕະຖານຂັ້ນພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໝູນຈາກສະຫະພາບເອຣົບເພື່ອການປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ. 

                                                                                                             

 

Published 2017-12-18

View and Download

Document Information

View and Download

Document Information