rb_papperslosabarn_webb.pdf_0.png

Utanför nästan allt: En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Publication year:

2014

Svenska

Format:

pdf (997.5 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Barn utan papper är en av samhällets allra mest utsatta grupper. Rädda Barnen har lång erfarenhet av att möta barn utan papper och vet att det bland dessa barn finns en stor ekonomisk utsatthet och en utbredd psykisk ohälsa. Det finns många barn som inte har mat för dagen, eller som inte vet var de ska sova nästa natt. Möjligheten till organiserade fritidsaktiviteter är små. Många växer upp isolerade från andra barn och lever med ständig rädsla för att bli utvisade.

Rädda Barnen har utifrån sin kunskap om barn utan papper formulerat en rad rekommendationer för hur socialtjänsten kan förbättra sitt bemötande av dessa barn. Kommunernas ansvar för barnen bör förtydligas och såväl nationella som kommunala riktlinjer bör tas fram gällande rätten till socialt stöd för barn utan papper. Kunskapen om rådande lagstiftning och om barnens situation måste öka hos socialtjänsten. Rekommendationerna finns i sin helhet i slutet av denna vägledning.

Rädda Barnen utgår i allt sitt arbete från Barnkonventionens principer om barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling, barnets rätt att höras och om att inget barn ska diskrimineras. Dessa principer ska även genomsyra socialtjänstens arbete. Rädda Barnen hoppas att denna vägledning ska leda till att fler barn utan papper får det stöd och den hjälp de har rätt till. Alla barn förtjänar en trygg uppväxt.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection