14_remiss_ku2017-00232-d(thumbnail)
Rapporter

Rädda Barnens Yttrande av Delbetänkandet Värna Demokratin mot Våldsbejakande Extremism: Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)

Publication year:

2017

Svenska

Format:

PDF (161.5 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen avger synpunkter på delbetänkandet SOU 2016:92 i för organisationen särskilt centrala områden. I övriga frågor avstår Rädda Barnen från yttrande och detta ska inte uppfattas vare sig som tillstyrkande eller avstyrkande av okommenterade förslag.

Rädda Barnen konstaterar att den föreslagna myndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har begränsad erfarenhet av att samverka med det civila samhället kring demokratifrämjande insatser. Myndighetens erfarenhet kretsar främst kring samhällets insatser vid särskilda händelser och att placera ansvaret där riskerar att sända signaler om att det främst är insatser av mer omedelbar och akut karaktär som ska samordnas.

Rädda Barnen har tagit över driften av den nationella orostelefonen sedan den 1 februari 2017. Det går ännu inte att dra några slutsatser kring effektiviteten i att använda metoden för de aktuella målgrupperna. Däremot Rädda Barnen konstatera att det utan tvekan finns ett behov av stöd och vägledning för anhöriga. Det är svårt att prata med vänner och andra anhöriga eftersom ämnet är svårt och mycket stigmatiserande. Det kan vara ett mycket stort steg att ta kontakt med en myndighet för att be om hjälp. Det är Rädda Barnens uppfattning att denna utmaning underskattats när verksamheten initierades och att en fortsatt verksamhet måste understödjas med ett mer kvalificerat marknadsföringsarbete. Det är Rädda Barnens övertygelse att en oberoende organisation eller sammanslutning av organisationer i det civila samhället är den bäst lämpade aktören att operera verksamheten.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

PDF

Content type

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection