Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

School Disaster Management Planning

>> Click here to return to the Community Based Disaster Risk Management Minimum Standards

This is a participatory school disaster handbook that has been developed by Save the Children in partnership with the Ministry of Education. The handbook primarily addresses School Disaster and Emergency Management and is written for school administrators, and staff, and local disaster management. The goal of school disaster management is however not 'a plan'. The goal is ongoing planning, in which every small step adds to increased safety over time. By using this handbook, and completing the activities and forms every year, administrators and teachers will be fulfilling some of their most fundamental responsibilities to children. The handbook further includes activities for child and youth participation from which students and teachers can benefit from disaster risk reduction and resilience education, through experience and practice. School disaster management planning is a part of all good education and school management. Known, expected, and even unexpected hazards can be planned for, using the same simple approaches, as a regular part of school life. When schools are role models and work together with local communities, successes can be enjoyed by present and future generations.

ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນ

>>ກະລຸນາຄິຣກທີ່ນີ້ເພື່ອກັບຄືນໄປຫາ ມາດຕະຖານຂັ້ນພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນຊຸມຊົນ​

ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມນີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂື້ນໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄດ້ລົງເລີກໃສ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນຂັ້ນພືິ້ນຖານດ ປື້ມຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຂຽນຂື້ນເພື່ອໃຫ້ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ຄູອາຈານ, ພະນັກງານພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນບ້ານ. ແຕ່ເປົ້າໝາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຍນບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຜນການເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນ, ແມ່ນການສືບຕໍ່ວາງແຜນຊື່ງທຸກໆບາດກ້າວໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາສາມາດນໍາເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການສ້າງໂຮງຮຽນທີ່ມີຄວາມປອດໄພໄດ້ຕະຫລອດເວລາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້, ຄວາມສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະປີ, ຄະນະບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ຄູອາຈານແມ່ນໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບພື້ນຖານຂອງເຂົາຕໍ່ເດັກນ້ອຍ.  ປື້ມຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຮີບໂຮມເອົາກິດຈະກໍາແບບມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມທີ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການສຶກສາທີ່ມີຄວາມທົນທານໂດຍຜ່ານປະສົບການ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈີງ. ການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນເປັນພາກສ່ວນໜື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາທີ່ດີ.

ໄພພິບັດທີ່ເຮົາຮູ້, ຄາດວ່າຈະເກີດ, ຫລື ໄພພິບັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດວ່າຈະເກີດ ແມ່ນສາມາດວາງແຜນເພື່ອຮັບມືໄວ້ໄດ້, ໂດຍໃຊ້ວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນເຮັດໃຫ້ເປັນກິດຈະກໍາປົກກະຕິຂອງໂຮງຮຽນ. ເມືອໂຮງຮຽນເປັນຕົ້ນແບບ ແລະ ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖີ່ນນັ້ນຜົນສໍາເລັດກໍ່ຈະເກີດຂື້ນຢ່າງເປັນທີ່ພໍໃຈໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດຂ້າງໜ້າ.

Published 2018-01-30