Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

Guidelines on the Common Rapid Assessment

>> Click here to return to the Community Based Disaster Risk Management Minimum Standards

The objective of the guideline is to make sure that DRR and CCA are integrated into village development plans to reduce the negative impact of disasters on human life, property and social economic development.

Guidelines for Rapid Assessments, Emergency Response and Simulation

This document is a combination of guidelines and tools developed by Oxfam covering the topics of Rapid Assessments, Disaster Preparedness and Response Planning and a facilitators' guide for how to conduct an emergency simulation exercise with the District Prevention and Control Committee

The Rapid Assessment guideline and tools have been prepared for the National and Local Disaster Prevention and Control Committees for getting preparation and building capacities for conducting an emergency rapid assessment. The rapid assessment is the first step in assessing the extent of damage, loss, urgent needs and identifying post-disaster needs. The data collected is analyzed, compiled into the assessment report and fed into the emergency response program concept note and/ or proposal. This tool is developed for National and Local Disaster Prevention and Control Committee use.

The Guideline on “Disaster Preparedness & Response Planning” has been prepared for the district, province and the National Disaster Prevention and Control Committees as well as INGOs to support the development of emergency preparedness and response plans as part of Disaster Risk Management Plans (DRM plan) which are be developed and updated every year ahead of the rainy season. The Guidelines cover preparedness planning process and provides essential guidelines for the development of contingency guidelines as well as specific Standard of Procedures (SOPs) for disaster response.

The Facilitator’s guide for how to conduct an emergency simulation exercise is designed for facilitators running emergency simulation exercise with the District Disaster Prevention and Control Committees (DDPCCs). The simulation exercise is an opportunity to test the requirements and roles and responsibilities for emergency response operations of the District Disaster Prevention and Control Committees. To test the coordination, cooperation and communication mechanisms from DDPCC, Province Disaster Prevention and Control Committees (PDPCC) to National Disaster Prevention and Control Committee (NDPCC), NGOs, UN and NPA working in their area. It is also an opportunity for members of the district disaster prevention and control committee gain a more practical understanding of the implications of an emergency in terms of what preparedness actions would be needed and what would need to be done in the first 72 hours up to one week of an emergency phase.

>>ກະລຸນາຄິຣກທີ່ນີ້ເພື່ອກັບຄືນໄປຫາ ມາດຕະຖານຂັ້ນພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນຊຸມຊົນ

ຄູ່ມືສໍາລັບການປະເມີນແບບຮີບດ່ວນ, ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ການຝຶກຊ້ອມ

ເອກະສານນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄູ່ມື ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍອົງການອ໋ອກຟາມທີ່ກວມເອົາບັນດາຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການປະເມີນຮີບດ່ວນ, ການສ້າງແຜນກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກເພື່ອການຝຶກຊ້ອມການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນຂອງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ.

ຄູ່ມື ແລະ ເຄື່ອງມືສໍາລັບການປະເມີນຮີບດ່ວນ ແມ່ນກະກຽມໂດຍຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງເພື່ອເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຮີບດ່ວນໃນເຫດການສຸກເສີນ. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການປະເມີນຮີບດ່ວນແມ່ນປະເມີນຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ, ຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນ ແລະ ກໍານົດເອົາຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆພາຍຫລັງເຫດການໄພພິບັດ. ປະເມີ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບ ແລະ ເອົາເຂົ້າໃຈບົດລາຍງານການປະເມີນ ເພື່ອປ້ອນເຂົ້າກັບແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະເຮັດໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ ຫລື ບົດນໍາສະເໜີການຕອບໂຕ້. ເຄື່ອງມືນີິ້ແມ່ນສ້າງຂື້ນເພື່ອໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້.

ຄູ່ມືສໍາລັບ”ແຜນການກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບ” ແມ່ນໄດ້ກະກຽມເພື່ອຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ, ສູນກາງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ. ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໝູນການສ້າງແຜນການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນເປັນເປັນພາກສ່ວນໜື່ງຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທີ່ຖືກສ້າງ ແລະ ມີການປັບປຸງໃນແຕ່ລະປີກ່ອນລະດູຝົນຈະມາເຖີງ. ຄູ່ມືນ້ີແມ່ນໄດ້ລວມເອົາຂະບວນການສ້າງແຜນກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ສະໜອງຄູ່ມືຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງຄູ່ມືສໍາລັບເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ຂະບວນການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງຕ່າງໆເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ໄພພິບັດ.

ຄູ່ມືຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສໍາລັບວິທີການຝຶກສ້ອມຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນແມ່ນຖືກອອກແບບສໍາລັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ເຮັດການຝຶກຊ້ອມຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ. ການຝຶກຊ້ອມໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນນີ້ແມ່ນເປັນໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ທົດສອບສີ່ງທີ່ຕ້ອງການ, ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດເມືອງ. ເພື່ອທົດສອບກ່ຽວກັບກົນໄກການປະສານງານ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການສື່ສານຂອງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຈາກຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ, ຢູເອດີພີ, ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກຢູຸ່ໃນທ້ອງຖີ່ນນັ້ນ. ແລະ ຍັງເປັນໂອກາດສໍາລັບສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດເມືອງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຈາກການຝຶກຊ້ອມຕົວຈີງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖີງການກະກຽມຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແລະ ສີ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຮີບດ່ວນພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດຈົນເຖີງ 1 ອາທິດ. 

ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນ

ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນແບບມີສ່ວນຮ່ວມນີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂື້ນໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄດ້ລົງເລີກໃສ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນຂັ້ນພືິ້ນຖານດ ປື້ມຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຂຽນຂື້ນເພື່ອໃຫ້ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ຄູອາຈານ, ພະນັກງານພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນບ້ານ. ແຕ່ເປົ້າໝາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຍນບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຜນການເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນ, ແມ່ນການສືບຕໍ່ວາງແຜນຊື່ງທຸກໆບາດກ້າວໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາສາມາດນໍາເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການສ້າງໂຮງຮຽນທີ່ມີຄວາມປອດໄພໄດ້ຕະຫລອດເວລາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ປື້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້, ຄວາມສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະປີ, ຄະນະບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ຄູອາຈານແມ່ນໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບພື້ນຖານຂອງເຂົາຕໍ່ເດັກນ້ອຍ.  ປື້ມຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຮີບໂຮມເອົາກິດຈະກໍາແບບມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມທີ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການສຶກສາທີ່ມີຄວາມທົນທານໂດຍຜ່ານປະສົບການ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈີງ. ການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນເປັນພາກສ່ວນໜື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາທີ່ດີ.

ໄພພິບັດທີ່ເຮົາຮູ້, ຄາດວ່າຈະເກີດ, ຫລື ໄພພິບັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດວ່າຈະເກີດ ແມ່ນສາມາດວາງແຜນເພື່ອຮັບມືໄວ້ໄດ້, ໂດຍໃຊ້ວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນເຮັດໃຫ້ເປັນກິດຈະກໍາປົກກະຕິຂອງໂຮງຮຽນ. ເມືອໂຮງຮຽນເປັນຕົ້ນແບບ ແລະ ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖີ່ນນັ້ນຜົນສໍາເລັດກໍ່ຈະເກີດຂື້ນຢ່າງເປັນທີ່ພໍໃຈໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດຂ້າງໜ້າ.

 

Published 2018-01-30