Child Rights Situation Analysis in Armenia

In all countries of the world in which Save the Children operates, children face many problems. To develop and deliver need-based programs, there was a need to implement a Child Rights Situational Analysis (CRSA) in Armenia. A CRSA is an in-depth description of the extent to which children’s rights are being exercised and an analysis of the obstacles to, and enablers of, their realization. The aim of CRSA is to gather sufficient information to produce a ‘good enough’ analysis to inform strategic decision-making.

 Երեխայի իրավունքների իրավիճակի վերլուծությունը Հայաստանում

Երեխայի իրավունքների իրավիճակի վերլուծությունը Հայաստանում: Երևան 2015. հայերեն տարբերակ

 

Published 2020-07-31

View and Download

Document Information

Publication year
2015
Format
pdf, 64p.
Country
Armenia
Our thematic areas
Child Rights Governance

View and Download

Document Information

Publication year
2015
Format
pdf, 64p.
Country
Armenia
Our thematic areas
Child Rights Governance