Աշխ․ շուկայի երիտասարդակենտրոն գենդերազգայուն հետազոտություն

Հետազոտության նպատակն է իրականացնել ժամանակակից աշխատաշուկայի կարիքների գնահատում` շեշտադրելով երիտասարդներին և վերլուծելով, թե երիտասարդների հմտությունները, ինչպես նաև առկա հնարավորություններն որքանով են համապատասխանում Հայաստանում շուկայի պահանջներին։ Գնահատման հիմնական օբյեկտը/թիրախը աշխատաշուկան է՝ հիմնականում 18-30 տարեկան կանայք և տղամարդիկ՝ ներառյալ սոցիալապես խոցելի խմբերը։ Հետազոտության շրջանակներում թիրախավորվել են հայաստանյան աշխատաշուկայի ուղղակի և անուղղակի տարբեր դերակատարներ, սակայն, հիմնական շեշտը դրվել է ՏՏ և Տուրիզմի ոլորտների վրա։

Work Market-oriented gender-sensitive research

The aim of the research is to assess the needs of the modern labor market, emphasizing young people, analyzing how young people's skills, as well as existing opportunities, meet the requirements of the market in Armenia. The main object/target of the assessment is the labor market, mainly women aged 18-30 and men, including socially vulnerable groups. The study targeted various direct and indirect actors in the Armenian labor market, but the main emphasis was on the IT and tourism sectors.

 

 

Published 2020-08-17