Արդյունավետ գործարար հաղորդակցություն

Ձեռնարկի նպատակն է ընթերցողին մատուցել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան տեսական և գործնական տեղեկություններ, որոնք կօգնեն հասկանալ սեփական անձի շփման յուրահատկությունները, հասկանալ ուժեղ և թույլ կողմերը միջանձնային և խմբային շփման համատեքստում։ Երևան, 2020

Effective business communication

The Manual aims to provide theoritical and practical knowledge to young people, which may help them to realize their communication pecularities and understand the strengths and weaknesses of interpersonal communication.

Published 2020-08-17