yv_brief_version_final_eng.pdf_7.png
Reports, Studies, Reviews and Research

Young Voices – Armenia 2017

Publication year:

2017

English, Armenian

Format:

pdf

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International,Save the Children Sweden

Young Voices is a nation-wide survey on what children think about certain issues concerning themselves. Save the Children in Armenia carried out the Young Voices survey using questionnaires and focus group discussions among 1200 children across all 10 Regions of Armenia and the capital Yerevan. The questions refer to community, regional and national scope of responsibilities and themes, such as participation in decision making, education, security, the perceptions on future and psychosocial problems. The survey is structured around selected articles of the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) with consideration of recommendations received from the Committee on the Rights of the Child identified as key challenges for Armenia. The survey also covers other areas of interest related to projects implemented by Save the Children in Armenia and World Vision Armenia, with the intention to explore children’s views and perceptions about the issues affecting their well-being. The results of the survey provide a unique opportunity for policy makers and executive bodies on all levels, as well as for donors and child focused organizations to design an informed programmes tailored to the expressed needs and aspirations of children, thus ensuring meaningful participation of children. 

The survey was originally developed by Save the Children Sweden, who conducted similar research in Sweden and supported implementation in a number of countries in the region. Save the Children in Armenia in close partnership with World Vision Armenia and the Human Rights Defender’s Office of the Republic of Armenia (Ombudsman of RA) have slightly adapted it to better fi t the Armenian context.

«Երեխաների կարծիքով․․․» հարցում

«Երեխաների կարծիքով…» հարցումը Հայաստանում իրականացրել է «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունը՝ Վորլդ Վիժն Հայաստանի և ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետ սերտ համագործակցությամբ։ «Երեխաների կարծիքով․․․» հարցումը մշակվել է «Սեյվ դը չիլդրեն» Շվեդիայի կողմից և իրականացվել Շվեդիայում, Կոսովոյում, Մոնղոլիայում և Լիտվայում։ Հայաստանում հարցումն անցկացվել է 1200 երեխաների շրջանում՝ բոլոր տասը մարզերից և Երևան քաղաքից։ Այն նպատակ ուներ ուսումնասիրել և վերհանել երեխաների կարծիքը իրենց վերաբերող այնպիսի կարևոր հարցերի մասին, ինչպիսիք են թե՛ որոշումների կայացման մեջ, և թե՛ հանրային ու համայնքային կյանքում երեխայի մասնակցությունը, կրթության, առողջության և անվտանգության հիմնահարցերը, ինչպես նաև երեխաների ընկալումները, երազանքներն ու պատկերացումները իրենց ապագայի վերաբերյալ։

To view all of the Young Voices national surveys, please visit the collection page.

Read full abstract

View & Download

Autodetected language

English

4 Documents

Other languages

Armenian

2 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link