remiss-medicinska-aldersbedomningar-2022-03-14(thumbnail)

Remissvar: Rädda Barnens yttrande över delbetänkandet Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

Publication year:

2022

Swedish

Format:

PDF (548.4 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Överlag är Rädda Barnen kritiska till att en vetenskapligt osäker metod för medicinsk ålderbedömning ges avgörande betydelse för utgången av asylprocessen. I den aktuella utredningen konstateras att det finns flera skäl att ifrågasätta flera delar av Rättsmedicinalverkets (RMV) åldersbedömningar. Rädda Barnen delar den bilden. Sedan den nuvarande metoden för medicinska åldersbedömningar infördes 2017 har kritik lyfts vid flera tillfällen. Både vad gäller det vetenskapliga underlaget, metodvalet, beräkningsmodellen, tolkningen av data och redovisningsmetoderna samt sättet på vilket Migrationsverket tolkar och tillämpar resultatet. Rädda Barnen förstår att ålder kan behöva utredas i enskilda ärenden för att klarlägga identitet men det kan aldrig ske på sätt som underminerar rättssäkerheten i ärendet.

View & Download

Swedish

1 Documents

Document information

Format

PDF

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection