instrument-per-vezhgimin-e-zhvillimit-dhe-te-te-nxenit(thumbnail)
Manuals, Toolkits and Guidance

Instrument për vëzhgimin e zhvillimit dhe të të nxënit

Publication year:

2019

Albanian

Format:

PDF (439.3 KiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

Instrumenti për vëzhgimin e zhvillimit dhe të të nxënit në fëmijërinë e hershme është zhvilluar nga Save the Children dhe është produkt i rishqyrtimit dhe ripërpilimit nga versioni origjinal i ‘Protokollit të vëzhgimit të fëmijës në institucionet parashkollore” i hartuar në vitin 2015.

View & Download

Albanian

1 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link