handbook-teachers-thumbnail
Manuals, Toolkits and Guidance, Teaching Resources

Handbook for Teachers with Activities on Child Rights

Publication year:

2021

English, Serbian,Albanian

Format:

PDF (3.8 MiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

The purpose of this handbook is to raise teachers’ awareness of the Law on Child Protection of the Republic of Kosovo so that teachers of all levels of education can raise awareness and educate children to realize and protect their rights guaranteed under the Law on Child Protection of the Republic of Kosovo.

Ky doracak synon ta rrisë ndërgjegjësimin e mësimdhënësve për Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës të Republikës së Kosovës në mënyrë që mësimdhënësit e të gjitha niveleve arsimore t’i vetëdijesojnë dhe edukojnë fëmijët për t’i realizuar dhe mbrojtur të drejtat e tyre që u garantohen me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës të Republikës së Kosovës.

Cilj ovog priručnika je da podigne svest nastavnika o Zakonu o zaštiti deteta Republike Kosovo kako bi nastavnici svih nivoa obrazovanja mogli da podignu svest i edukuju decu da ostvaruju i štite svoja prava koja su im garantovana Zakonom o zaštiti deteta Republike Kosovo.

Read full abstract

View & Download

Autodetected language

English

1 Documents

Other languages

Serbian

1 Documents

Albanian

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link