Child Friendly Materials, Manuals, Toolkits and Guidance

Արդյունավետ գործարար հաղորդակցություն

small calendar icon

Publication year:

2020

small globe icon

Armenian

small file information icon

Format:

pdf (4.0 MiB)

small number of pages icon

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International

Ձեռնարկի նպատակն է ընթերցողին մատուցել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան տեսական և գործնական տեղեկություններ, որոնք կօգնեն հասկանալ սեփական անձի շփման յուրահատկությունները, հասկանալ ուժեղ և թույլ կողմերը միջանձնային և խմբային շփման համատեքստում։ Երևան, 2020

Effective business communication

The Manual aims to provide theoritical and practical knowledge to young people, which may help them to realize their communication pecularities and understand the strengths and weaknesses of interpersonal communication.

SubscribeSubscribe and receive reading selections

LibrarySave all your favorite materials for future use

UploadUpload research & contribute to the collection

By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.