combined.pdf_0.png

Vårt Jordbro: Närmiljö ur ungdomars perspektiv

Publication year:

1997

Svenska

Format:

PDF (1.4 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Hur upplever ungdomar sin närmiljö och sitt bostadsområde? Den frågeställningen har utgjort grunden för studien “Vårt Jord bro”. Vi har tagit fasta på artikel 12 i FN :s konvention om barnets rättigheter, som fastställer barns och ungdomars rätt att påverka beslut i frågor som berör dem. Förhoppningen är att studien ska fungera som modell för en dialog mellan ungdomar. politiker, planerare och andra vuxna.

De drygt 180 eleverna i årskurs sex och åtta vid Jordbromalmsskolan fick varsitt frågeformulär med frågor som kretsade kring centrala begrepp som trygghet och identitet. De fick också ett stort flygfoto över Jordbro där de ombads att markera de platser där de kände sig mest/minst trygga, var deras vänner bodde och mycket annat. Resultatet blev en ny karta över Jordbro, där ungdomarnas känslor och värderingar styrde utformningen av topografin.

Authors
View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection