millenniebarnen_raddabarnen_201105.pdf_1.png
Studier, Forskning och Granskningar

Millenniebarnen: En studie om ekonomisk utsatthet bland barn under hela uppväxten

Publication year:

2020

Svenska

Format:

pdf (7.6 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Att växa upp i fattigdom påverkar barns levnadsvillkor och möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter. Därför anser Rädda Barnen att det är viktigt med en ökad förståelse för de skilda uppväxtvillkor som olika grupper av barn har i dagens Sverige. Detta är viktigt i såväl möten med barn och deras familjer som när det gäller politiska beslut. Denna studie följer ekonomisk utsatthet för den årskull som föddes år 2000 under hela deras uppväxt, och är den första svenska studien i sitt slag.

Studien förstärker den bild av brister i olika samhällssystem som Rädda Barnen lyft i flera tidigare rapporter, till exempel inom familjepolitiken som numera allt sämre lyckas kompensera för barns varierande ekonomiska uppväxtvillkor. Resultaten i den här studien visar att det är alltför många barn som under mer eller mindre hela deras uppväxttid haft begränsade levnadsvillkor på grund av ekonomisk utsatthet.

View & Download
Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection