raba034_rapport_mellan-stolarna_original_v-0-7(thumbnail)
Rapporter

Mellan Stolarna: Barn som har Utsatts för Våld och inte får Hjälp att må bra igen – ett Dubbelt Svek

Publication year:

2022

Svenska

Format:

PDF (1.5 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Nästan hälften av alla barn i Sverige har någon gång utsatts för våld av en vuxen under sin uppväxt. Lägger vi till våld som barn och ungdomar utsätter andra barn och ungdomar för blir siffran ännu högre. Även de barn som inte själva utsätts kommer i kontakt med våldet på olika sätt: genom kompisars berättelser, genom skjutningar och annat våld i den offentliga miljön eller genom nyhetsrapporteringar och sociala medier. Man kan därför säga att våld berör alla barn, direkt eller indirekt.

Enligt Förenta Nationernas (FN) barnkonvention har alla barn rätt att slippa utsättas för våld och alla barn som trots det drabbats har rätt till fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning. Vi vet att det finns insatser som hjälper. Trots det finns det barn som inte ges tillgång till de stöd- och behandlingsinsatser de är i behov av. FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att inte hjälpa barn tillräckligt efter våldsutsatthet. Kritiken riktas framför allt mot en otydlig vårdkedja, där barn faller mellan stolarna.

På Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling möter vi dessa barn som inte får den hjälp de är i behov av från elevhälsa, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Det är barn som ingen aktör tar ett ansvar för. Vi ser oacceptabla regionala skillnader i vilka insatser som erbjuds våldsutsatta barn. Vi ser också att vissa särskilt utsatta grupper av barn ges sämre tillgång till vård efter våldsutsatthet. Det handlar om barn i samhällets vård, barn vars föräldrar tvistar om vårdnad, barn i asylprocess och barn utan papper, som befinner sig i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd. Det handlar också om de yngsta barnen, barn i glesbygd och barn som utvecklat egna våldsamma beteenden.

Att inte få hjälp att återhämta sig efter utsatthet är allvarligt och ger stora konsekvenser, för det enskilda barnet framför allt, men också för samhället i stort. I den här rapporten ligger fokus på de barn som utsatts för våld i familjen. Det kan handla om fysiskt eller psykiskt våld, försummelse och sexuella övergrepp. Att uppleva våld mellan vuxna i familjen räknas också som våld mot barn. De barn som kommer till Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling berättar om den utsatthet det innebär att som barn utsättas för våld.

Read full abstract

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link