tryggare-tillsammans-child-safeguarding-policy_inkl_bilagor_-eng.pdf.png
Policydokument, Ramverk och Strategier

Tryggare Tillsammans: En trygg och säker verksamhet för barn

Publication year:

2017

Engelska, Svenska

Format:

pdf (676.9 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Denna policy relaterar till Rädda Barnens Globala Samverkansförbunds Child Safeguarding Protocol. Protokollet antogs i mars 2010 och beskriver de policys och rutiner som alla medlemsländer och Internationella Rädda Barnen är bundna att införa för att försäkra sig om att alla barn som vi är i kontakt med är respekterade och att deras rätt till frihet från alla former av avsiktlig eller oavsiktlig skada, diskriminering, kränkningar, våld, och sexuella övergrepp och utnyttjande i organisationens verksamhet tillgodoses.

Rädda Barnens arbete syftar till att se till att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda enligt med FN: s konvention om barnets rättigheter. Artikel 19 i Barnkonventionen beskriver hur konventionsstaterna ska skydda barnet från alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård, eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp. Rädda Barnen anser att alla övergrepp innebär kränkningar av barns rättigheter och att alla barn har lika rätt till frihet från dessa kränkningar.

Denna policy är ett komplement till Rädda Barnens etiska riktlinjer och Riktlinjer för ideellt arbete inom Rädda Barnen och omfattar det ansvar Rädda barnen har för att skydda alla barn i våra program mot alla former av skada, övergrepp och utnyttjande. I de etiska riktlinjerna fastställs det yrkesmässiga agerande och den goda praxis som förväntas av Rädda Barnens personal och representanter i förhållande till barn. I riktlinjerna för ideellt arbete fastställs det som förväntas av alla medlemmar och aktiva som är verksamma inom Rädda Barnen.

 

View & Download

Autodetected language

Engelska

1 Documents

Other languages

Svenska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection