32_media_ethics_and_the_protection_of_childrens_rights_in_the_media_leaflets_eng_-_press_2.pdf_1.png

Etika e Medieve dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Medie: Udhëzimet dhe kodi i sjelljes

55.7 KiB (PDF)

Publisher

Save the Children Kosovo

Format

pdf

Content type

Briefs, Fact Sheets and Brochures, Manuals, Toolkits and Guidance

Keywords

Child participation, Child rights, Media and communication