Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

Զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբ․ աջակցություն

Ձեռնարկը նախատեսված է հոգեբանական խնդիրներ և զարգացման տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներին աջակցություն տրամադրող հոգեբանների, ինչպես նաև՝ ծնողների և հոգեբանական կրթություն ստացող ուսանողների համար։

Psychological Support to Children with Development issues

The manual is intended for teachers and psychologists who provide support to children with different developmental disabilities, as well as for parents and students receiving psychological education.

 

Published 2020-08-17