Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

Välfärd - Inte för alla

Trots att inkomsterna för barnfamiljer generellt stadigt ökar över tid, har inkomstskillnaderna förstärkts, och försämringarna för de barnfamiljer som har det sämst kan tydligt kopplas till minskade satsningar inom familjepolitiken. 

Många barnfamiljer har fått det ekonomiskt bättre under 2000-talet. Men andelen barnfamiljer som lever med låg ekonomisk standard har ökat. År 2017 uppgick andelen till 16 procent av barnhushållen.

Välfärd inte för alla 2019 är en uppföljning av rapporten med samma namn från 2011. Siffrorna i rapporten är framtagna och sammanställda av Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Universitet. Huvudsyftet är att ge en översiktlig bild av den offentliga familjepolitikens betydelse för barnfamiljers ekonomiska utsatthet. I rapporten undersöker Rädda Barnen den ekonomiska familjepolitiken ur ett barnrättsperspektiv.  Undersökningen görs utifrån barnkonventionens skrivningar om staternas skyldighet att tillförsäkra barn rätten till social trygghet och en skälig levnadsstandard.

 

Despite a steady incline in the socio-economic status of families in Sweden, new data reveals a more pronounced gap in households economies nationwide. The difficulties faced by families who are the worst off can be clearly linked to a decreased investment in family politics on a national level.

This report is a follow-up report to the initial Välfärd - Inte för alla report, published in 2011. The report aims to provide an overview of family politics' role in the economic vulnerability of families with children. In this report we analyze Swedish family politics through a child rights perspective. 

Published 2019-06-03

View and Download

Document Information

Related Documents

View and Download

Document Information