Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

Tankar om att Återvända: Barn, unga och vuxna om att återvända till Afghanistan

Respekten för barns rättigheter brister ofta i asyl- och återvändandeprocessen. I Rädda Barnens verksamhet runt om i Sverige möter vi ofta barn och unga från Afghanistan, särskilt ensamkommande men även barn i familj. Vi har under en lång tid engagerat oss för denna målgrupp som drabbats hårt på flera sätt.

Rapporten Tankar om att återvända lyfter hur dessa barn och unga kommit i kläm i det svenska asylsystemet på grund av exceptionellt långa handläggningstider, en strängare lagstiftning samt icke tillförlitliga åldersbedömningar. I rapporten har vi talat med 63 barn, unga och föräldrar med afghansk nationalitet som antingen befinner sig eller har befunnit sig, som asylsökande i Sverige. Även lärare, skolpersonal, intresseorganisationer och myndigheter har deltagit i studien genom samtal eller enkäter.

Rapporten vänder sig till Sveriges regering och riksdag samt berörda myndigheter, framför allt Migrationsverket men även Polisen, Kriminalvården och Socialstyrelsen samt till allmänheten.

Published 2019-11-25

Related Documents