Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

Sweet Dreams: Verksamhet för unga vuxna i papperslöshet

Sweet Dreamers was started in January 2018 in collaboration with a Study Association and other civil actors. The purpose was and is to work in a holistic way with the participants' psychosocial situation. It was the young people themselves who came to the organizations and expressed a need for school-like activities. From that, Sweet Dreamers was created. The idea was that organized employment would facilitate the difficult psychological pressures young people lived in.

The reason for the material being produced is that there were requests from various partners who also worked with the target group. They wanted to know how they could start a similar business and if there was any written material about Sweet Dreamers that they could share. At that time, there was a need for activities for unregistered young adults.

Sweet Dreamers startades i januari 2018 i samarbete med ett Studieförbund och andra civila aktörer. Syftet var och är att på ett holistiskt sätt jobba med deltagarnas psykosociala situation. Det var ungdomarna  själva som kom till organisationerna och uttryckte ett behov av skolliknande verksamhet. Utifrån det skapades Sweet Dreamers. Tanken var att en organiserad sysselsättning skulle underlätta i den svåra psykiska press ungdomarna levde i.

Bakgrunden till att materialet har tagits fram är att det kom förfrågningar från olika samarbetspartners som också jobbade med målgruppen. De ville veta hur de kunde starta en liknande verksamhet och om det fanns något skrivet material om Sweet Dreamers som de kunde ta del av.  Det fanns redan då ett behov av verksamheter för unga vuxna i papperslöshet. 

Published 2020-05-12

Document Information

Document Information