Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

Millenniebarnen: En studie om ekonomisk utsatthet bland barn under hela uppväxten

Att växa upp i fattigdom påverkar barns levnadsvillkor och möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter. Därför anser Rädda Barnen att det är viktigt med en ökad förståelse för de skilda uppväxtvillkor som olika grupper av barn har i dagens Sverige. Detta är viktigt i såväl möten med barn och deras familjer som när det gäller politiska beslut. Denna studie följer ekonomisk utsatthet för den årskull som föddes år 2000 under hela deras uppväxt, och är den första svenska studien i sitt slag.

Studien förstärker den bild av brister i olika samhällssystem som Rädda Barnen lyft i flera tidigare rapporter, till exempel inom familjepolitiken som numera allt sämre lyckas kompensera för barns varierande ekonomiska uppväxtvillkor. Resultaten i den här studien visar att det är alltför många barn som under mer eller mindre hela deras uppväxttid haft begränsade levnadsvillkor på grund av ekonomisk utsatthet.

 

Growing up in poverty has a measurable impact on not only a child’s living conditions, but also their ability realize their rights. For this reason, Save the Children Sweden sees an importance in developing understanding of the disparate living conditions of different groups of children in modern day Sweden. This understanding is important when meeting children and their families, as well as political decision making.

This study analyzes economic vulnerability for children born in 2000, during the entirety of their childhood. It is the first Swedish study of its kind.

The results of this study show that there are far too many children, for more or less the majority of their childhood, with restricted livelihoods due to their economic vulnerability. Save the Children Sweden provides several, targeted recommendations for Social Services, the Swedish Government, and other decision makers.

Published 2020-11-10

Document Information

Publication year
2020
Author(s)
Salonen, Tapio
Format
pdf, 32p.
Region
Europe
Country
Sweden
Our thematic areas
Child Poverty

Document Information

Publication year
2020
Author(s)
Salonen, Tapio
Format
pdf, 32p.
Region
Europe
Country
Sweden
Our thematic areas
Child Poverty