How to Communicate with Children with Disabilities?

This manual has been developed by Save the Children within the framework of “Initiative for Child’s Health and Education - 2” project. It is designed for school-age children and adolescents and provides them with guidance on how to communicate with disabled children. It raises such issues as tolerance, inclusive education, and different types of disabilities. Tips on proper communication with children who have disabilities is provided according to the type of disability. 

 

Ինչպե՞ս հաղորդակցվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ

Սույն ձեռնարկը նախատեսված է դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների համար և նպատակ ունի ծանոթացնելու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ հաղորդակցվելու առանձնահատկություններին:

Published 2016-02-16

Document Information

Publisher
Publication year
2015
Format
pdf, 26p.
Rights
© 2015 “Save the Children”
Country
Armenia
Our thematic areas
Child Participation
Identifier
ISBN 978-9939-1-0214-6

Related Documents

Document Information

Publisher
Publication year
2015
Format
pdf, 26p.
Rights
© 2015 “Save the Children”
Country
Armenia
Our thematic areas
Child Participation
Identifier
ISBN 978-9939-1-0214-6