Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

Ett Hållbart Livskoncept: En modell för att skapa socialt hållbara boendemiljöer för nyanlända familjer i tillfälliga bostäder

Together with partners, Save the Children Sweden has developed a model to promote social inclusion of newly arrived families who have been placed in temporary housing.

The model is called “Ett hållbart livskoncept” (A sustainable life model) and is built upon the child’s perspective, as well as the needs and conditions of the newly arrived individual. The model focuses on both indoor and outdoor environments, such as social establishment and coordination of social services, via the constant supervision of a process leader.

The pilot project in Lund has contributed to a wide range of learnings and experiences. One concrete example of success is that more actors than before strive to ease the transition to compound life for both children and parents, which leads to increased social inclusion.

The model has been successful, was appreciated, and had a positive impact for both individuals and society. This is a good example of how relatively small resources can lead to tangible improvements in people’s lives.

 

__

 

Rädda Barnen har tillsammans med IKEA, IKANO Bank, Lunds kommun, Malmö stad, MKB Fastighets AB (MKB) och Lunds kommunala fastighetsbolag AB (LKF) utvecklat en modell för att möjliggöra social inkludering för nyanlända familjer som placerats i tillfälliga bostäder.

Modellen Ett hållbart livskoncept genomsyras av ett barnperspektiv och utgår från nyanlända personers egna behov och förutsättningar. Modellen har fokus på såväl inom- och utomhusmiljö som social etablering och koordinering av samhällsstöd genom ständigt närvarande processledare.

Pilotprojektet genomfördes i Lund och har bidragit till en rad lärdomar och erfarenheter. Ett konkret exempel på att insatsen har gett resultat är att fler aktörer anstränger sig för att sänka trösklarna till föreningslivet för nyanlända barn och vuxna än tidigare, vilket leder till ökad social inkludering.

Arbetet med Ett hållbart livskoncept har fungerat, varit uppskattat och gett goda effekter för både individer och samhälle. Det är ett gott exempel på att det med relativt små resurser går att göra verklig skillnad i människor liv.

Published 2020-03-13