4 Չ-երի կանոն

Խաղի նպատակ է 3-10 տարեկան երեխաներին սովորեցնել երկրաշարժի ժամանակ անհրաժեշտ առաջին վարքականոնները։

The rule of 4 N-s

The game aims to introduce children aged 3-10 with basic behavior rules during earthquakes.

Published 2020-07-31

View and Download

Document Information

View and Download

Document Information