MEX&STC – Story
Briefs, Fact Sheets and Brochures

Unë kam një Ligj që më mbron

Publication year:

2023

Albanian, Turkish,Romanian,Serbian

Format:

PDF (378.4 KiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

Unë kam një Ligj që më mbron

Verzioni miqësor për fëmijët i Ligjit për mbrojtjen e fëmijës i titulluar “Unë kam një Ligj që më mbron” është krijuar për fëmijët, nga fëmijët – me ndihmën e të rriturve – me qëllim që të ndihmojë fëmijët  të mësojnë për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si qytetarë të vendit tonë.

Përderisa fëmijët mësojnë për të drejtat e tyre, kjo ju ndihmon të jenë më të vetëdijshëm se si shoqëria e vendit tonë duhet të zhvillohet në mënyrë të mirëfilltë.

Kjo Broshurë është përpiluar nga Save the Children Kosova/o në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë – Zyra e Kryeministrit dhe Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, me mbështetje financiare nga Meridian Express.

 

 

Unë kam një Ligj që më mbron

A child-friendly version of Child Protection Law titled “I Have a Law That Protects Me” has been created for children, by children – with the help of adults – to help children learn about their rights and responsibilities as citizens of our country.

As children learn about their rights, it helps them become more aware of how our society should develop in a meaningful way.

This brochure has been prepared by Save the Children Kosova/o in collaboration with the Good Governance Office – Office of the Prime Minister and the Ministry of Education, Science, Technology, and Innovation, with financial support from Meridian Express.

 

 

Read full abstract

View & Download

Autodetected language

Albanian

1 Documents

Other languages

Turkish

1 Documents

Romanian

1 Documents

Serbian

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link