thumbnail-alb-mat-1
Manuals, Toolkits and Guidance

Udhëzues me lojëra dhe aktivitete per femijet deri ne moshen 6 vjecare

Publication year:

2023

Albanian

Format:

PDF (1.2 MiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

Ky udhëzues ka për qëllim që t’i ftojë prindërit/kujdestarët dhe edukatoret e fëmijëve në botën e lojës. Pavarësisht mjedisit ku fëmija jeton dhe kushteve në institucione parashkollore, ky udhëzues siguron alternativa për ofrimin e mundësive për lojë të cilat janë të realizueshme pothuajse në çdo mjedis.

View & Download

Albanian

1 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link