Manuals, Toolkits and Guidance

Ծնողավարության ձեռնարկ հատուկ կարիքներով երեխաների համար

small calendar icon

Publication year:

2019

small globe icon

Armenian

small file information icon

Format:

pdf (1.3 MiB)

small number of pages icon

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International

Ձեռնարկը նախատեսված է նախադպրոցական, կրտսեր ու ավագ դպրոցական տարիքի երեխաների և նրանց ծնողների հետ աշխատող մասնագետների համար։ Այն ուղեցույց է մանկապարտեզների, դպրոցների, ինչպես նաև սոցիալական հոգածություն և ներառական կրթություն իրականացնող հաստատությունների մասնագետների համար։ Ձեռնարկը պարունակում է նաև ծնողավարման հմտությունների զարգացմանը նպաստող թրեյնինգ , որն ուղեցույց կլինի նախադպրոցական, դպրոցական տարբեր հաստատություններում աշխատող ծնողների հետ հոգեբանական աշխատանքներ իրականացնելիս։ Երևան, 2019

Parenting Manual for Children with Special Needs

The manual is intended for preschool, junior and high school children, professionals working with their parents. It is a guide for specialists in kindergartens, schools, as well as social care and inclusive education institutions. The manual also contains training to promote parenting skills, which will be a guide for psychological work with parents working in different preschool and school institutions.

 
 

SubscribeSubscribe and receive reading selections

LibrarySave all your favorite materials for future use

UploadUpload research & contribute to the collection

By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.