thumbnail-alb-mat-3
Reports

The Importance of Investing in Early Childhood / Rëndësia e Investimit në Fëmijërinë e Hershme

Publication year:

2023

Albanian, English

Format:

PDF (1.2 MiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

Rëndësia e Investimit në Fëmijërinë e Hershme

Gjetjet nga ky studim do të përdoren për të demonstruar ndikimin pozitiv që ka pasur projekti i Save the Children Kosova/o (SCiK) në Kosovë në zhvillimin holistik të fëmijëve, si dhe në perceptimin e prindërve/kujdestarëve dhe edukatoreve nga qendrat e themeluara të Kujdesit dhe Zhvillimit gjatë Fëmijërisë së Hershme me bazë në komunitet. Gjithashtu, këto gjetje do të përdoren si bazë për politikat dhe vendimmarrjen e bazuar në të dhëna duke përdorur modelin e qendrave të KZhFH me bazë në komunitet të zhvilluar nga SCiK në 27 qendra të KZhFH në dhjetë komuna

 

The Importance of Investing in Early Childhood

Findings from this study will be used to demonstrate the positive impact that the Save the Children Kosova/o (SCiK) project has had to children’s holistic development, as well as parents’/caregivers’ and educator’s through the establishment of community ECCD centres. Findings from this paper will be used to inform data-based policy and decision-making using the model of community-based ECCD centres developed by SCiK in 27 ECCD centres, covering ten municipalities.

 

Read full abstract

View & Download

Autodetected language

Albanian

1 Documents

Other languages

English

1 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link