Manuals, Toolkits and Guidance

Preschool Disaster Risk Management Plan

small calendar icon

Publication year:

2018

small globe icon

English

small file information icon

Format:

pdf (4.2 MiB)

small number of pages icon

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International

The Preschool Disaster Risk Management Plan is developed within Institutionalization, replication and dissemination of Disaster Risk Reduction interventions in South Caucasus of European Union Civil Protection and Humanitarian Aid Operations” Project. The plan was developed through the joint support of Save the Children International Armenian Representative Office, DRR National Platform in Armenia (ARNAP), UNICEF Armenia, UNDP in Armenia, OxYGen Foundation for Protection of Youth and Women Rights, experts from RA Ministry of Emergency Situations (MES), RA Ministry of Education and Science (MoES), RA Ministry of Territorial Administration and Development (MTAD) and RA Crisis Management State Academy of the Emergency Situations (CMSA) and was presented to Government RA for adoption in November 2018. The Preschool Disaster Risk Management Plan consists of two parts – The Methodological Guide for Developing Disaster Risk Management Plan of Preschool Educational Institutions and the Preschool DRM Plan itself.

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների պլան

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների (մանկապարտեզ աղետների ռիսկի կառավարման (ԱՌԿ) պլանը մշակվել է մասնակցելու Եվրոպական միության քաղաքացիական պաշտպանության և մարդասիրական օգնության գործառույթների գլխավոր տնօրինության (ԴԻՊԵԿՈ) կողմից ֆինանսավորվող «Աղետներին նախապատրաստման ծրագրի» շրջանակում։ Պլանի մշակմանն աջակցել են «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ» հիմնադրամը, «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունը, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը, Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը և «ՕքսԵՋեն» երիտասարդության և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամը, ներկայացուցիչներ ՀՀ ԿԳՄՍ, ՀՀ ԱԻ և ՀՀ ՏԿԵ նախարարություններից։

View & Download
dropdown-chevron

SubscribeSubscribe and receive reading selections

LibrarySave all your favorite materials for future use

UploadUpload research & contribute to the collection

By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.