thumbnail-alb-mat-2
Manuals, Toolkits and Guidance

Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në kujdesin dhe zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë

Publication year:

2018

Albanian

Format:

PDF (1.5 MiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

Ky udhëzues do të ndihmojë lehtësuesit në sesionet me prindër dhe në sesionet prindër-fëmijë për të zhvilluar dhe për të mbajtur sesione të suksesshme, me qëllim të rritjes së njohurive, vetëdijesimit dhe përmirësimit të praktikave dhe sjelljes që japin rezultate më të mira në zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijës. Ky është një proces hap pas hapi i cili përmban sesione, plane për sesione, shënime për lehtësuesit, situata për diskutimet në grupe dhe lojë me role dhe demonstrime.

View & Download

Albanian

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link