thumbnail-alb-mat-4
Manuals, Toolkits and Guidance

Modeli i qendrave të edukimit në fëmijërinë e hershme me bazë në komunitet / The Model of Integrated Community-based Early Childhood Care and Development Centres

Publication year:

2023

Albanian, English

Format:

PDF (4.3 MiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

Modeli i qendrave të edukimit në fëmijërinë e hershme me bazë në komunitet

Ky kuadër bazohet në 5 shtylla, në të cilat bazohen edhe ndërhyrjet e Save the Children në fushën e KZHFH. Korniza shërben si udhërrëfyes për të siguruar përmbushjen e Objektivave për zhvillim të qëndrueshëm të OKB-së për sa i përket KZHFH-së.

 

The Model of Integrated Community-based Early Childhood Care and Development Centres

This framework is based on five pillars, from which Save the Children’s interventions in the field of ECCD are based on. The Framework provides a roadmap for ensuring attainment of the UN Sustainable Development Goals towards ECCD.

Read full abstract

View & Download

Autodetected language

Albanian

2 Documents

Other languages

English

2 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link