un_crc_child_friendy_version.pdf_0.png
Briefs, Fact Sheets and Brochures, Child Friendly Materials

Մակ-ի կոնվենցիան, Երեխայի իրավունքների մասին

Publication year:

2011

Armenian

Format:

pdf (1.5 MiB)

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International

Գրքույկում ներկայացվում են երեխայի իրավունքները, ինչպես սահմանված է ՄԱԿ-ի ՔԿՀ կողմից: Այն նախատեսված է երեխաների համար, և համապատասխանաբար հոդվածները ներկայացված են երեխաների համար հարմար տարբերակով:

UN Convention on the Rights of the Child

The brochure introduces the rights of the child as set by the UN CRC. It is designed for children, and respectively the articles are presented in child-friendly version.

 
View & Download

Armenian

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection