Briefs, Fact Sheets and Brochures, Child Friendly Materials

Մակ-ի կոնվենցիան, Երեխայի իրավունքների մասին

small calendar icon

Publication year:

2011

small globe icon

Armenian

small file information icon

Format:

pdf (1.5 MiB)

small number of pages icon

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International

Գրքույկում ներկայացվում են երեխայի իրավունքները, ինչպես սահմանված է ՄԱԿ-ի ՔԿՀ կողմից: Այն նախատեսված է երեխաների համար, և համապատասխանաբար հոդվածները ներկայացված են երեխաների համար հարմար տարբերակով:

UN Convention on the Rights of the Child

The brochure introduces the rights of the child as set by the UN CRC. It is designed for children, and respectively the articles are presented in child-friendly version.

 

SubscribeSubscribe and receive reading selections

LibrarySave all your favorite materials for future use

UploadUpload research & contribute to the collection

By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.