Manuals, Toolkits and Guidance

Կառավարչական հմտություններ.

small calendar icon

Publication year:

2020

small globe icon

Armenian

small file information icon

Format:

pdf (2.0 MiB)

small number of pages icon

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International

«Կառավարչական հմտություններ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է տարբեր ոլորտների կառավարիչների, կառավարման մասնագետների, ձեռնարկատիրական և այլ գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների ղեկավարների, կառավարման ոլորտի դասախոսների և առհասարակ լայն շրջանակի համար:

Management skills

The “Management Skills” training manual is intended for a wide range of managers, management professionals, heads of other business organizations, and management lecturers in general.

 

SubscribeSubscribe and receive reading selections

LibrarySave all your favorite materials for future use

UploadUpload research & contribute to the collection

By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.