Reports

Ikke gi oss skylda! Samtaler med ungdom fra levekårsutsatte områder om hvordan det har vært å være und under pandemien

small calendar icon

Publication year:

2021

small globe icon

Norwegian

small file information icon

Format:

pdf (1018.8 KiB)

small number of pages icon

Publisher:

Save the Children Norway

FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) slår fast at alle barn, som er alle mennesker under 18 år, har det samme rettighetene. Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1989, og den har vært gjeldene som norsk lov siden 2003. Staten har dermed ansvar for at rettighetene blir realisert for alle barn, uansett hvor de bor og hvem de er. Barns rettigheter gjelder også i kriser, og det er viktig å sikre at barn og unges rettigheter blir prioritert i slike situasjoner.

2020 ble et annerledes år, og hverdagen til barn og ungdom i Norge er fortsatt preget av pandemien som har rammet globalt. 12. mars 2020 bestemte norske myndigheter seg for å stenge skoler, barnehager og fritidsaktiviteter for barn og ungdom i hele Norge, for å begrense smittespredning av Covid-19. Etter den første totale nedstengningen, ble skoler og fritidsaktiviteter gradvis åpnet opp igjen, men barn og ungdom opplever fortsatt store begrensninger i egne liv. Når hverdagen endres så raskt og dramatisk, kan det føles overveldende og uforutsigbart, og fravær av vante aktiviteter og rutiner kan gjøre dem utrygge og ensomme. Det har vært mye informasjon og regler å forholde seg til noe, som kan være vanskelig og virke skremmende både på barn og voksne. Nedstengingen og smittevernshensyn har hatt direkte konsekvenser for barns mulighetsrom, og således deres muligheter til å få realisert sine rettigheter,  både knyttet til muligheter til å helse, skole, fritid – og retten til å bli hørt og ha mulighet til å ha innflytelsen.

 

UN Convention on the Rights of the Child (UN CRC) states that all children, all under the age of 18, have the same rights. Norway ratified the UN CRC in 1989, and it has been in force as Norwegian law since 2003. The state is thus responsible for realizing rights for all children, regardless where they live and who they are. Children’s rights also apply in crises, and it is important to ensure that children and young people’s rights are given priority in such situations.

2020 was an unusual year, and everyday life for children and young people in Norway are still affected by the pandemic. March 12, 2020 Norwegian authorities decided to close schools, kindergartens and leisure activities for children and young people throughout Norway, to limit the spread of infection by Covid-19. After the first complete closure, schools and leisure activities gradually reopened, but children and adolescents still experience great restrictions.

When everyday life changes so quickly and dramatically, it can feel overwhelming and unpredictable, and absence of accustomed activities and routines can make them feel insecure and lonely. The shutdown and infection control considerations have had direct consequences for children’s space of opportunity, and thus their opportunities to realize their rights, both related to opportunities to health, school, leisure – and the right to be heard and have the opportunity to have an influence.

This report shares conversations with children as they tell about the impact of the pandemic and restrictions on their lives and wellbeing.

Document information
dropdown-chevron

Format

pdf

Content type

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

SubscribeSubscribe and receive reading selections

LibrarySave all your favorite materials for future use

UploadUpload research & contribute to the collection

By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.