Manuals, Toolkits and Guidance, Teaching Resources

Հանդուրժողականության ուսուցում

small calendar icon

Publication year:

2008

small globe icon

Armenian

small file information icon

Format:

pdf (1.2 MiB)

small number of pages icon

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International,Save the Children US

Ձեռնարկը նախատեսված է տարրական դպրոցների ուսուցիչների համար `նպաստելու երեխաների շրջանում հանդուրժողականության, համագործակցության և կարեկցանքի արժեքներին: Այն հիմնված է «Երեխաների պատմություն» գրքի վրա և ներառում է այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են հանդուրժողականությունը, երեխայի իրավունքները, բանակցությունները, համագործակցությունը, միջմշակութային համագործակցությունը, խարան և կանխակալ վերաբերմունքը, շրջակա միջավայրի պահպանությունը և այլն: Ձեռնարկը առաջարկվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից: որպես ուսումնական նյութեր տարրական դասարանների ուսուցիչների համար: 2008, հայ.

Tolerance Education: Teacher’s Manual

The manual is designed for teachers of primary schools to promote values of tolerance, cooperation and compassion among children. It is based on the Children’s Story Book and includes such topics as tolerance, rights of the child, negotiation, cooperation, cross-cultural cooperation, stigma and prejudice, environmental stewardship etc. The manual has been recommended by the RA Ministry of Education and Science as an educational material for primary school teachers.

 

SubscribeSubscribe and receive reading selections

LibrarySave all your favorite materials for future use

UploadUpload research & contribute to the collection

By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.