guidebook-on-referral-process-of-persons-in-need-of-social-services_eng(thumbnail)
Manuals, Toolkits and Guidance

Guidebook on Referral Process of Persons in Need of Social Services/Udhëzues për Procesin e Referimit të Personave në Nevojë për Shërbime Sociale/Uputstvo za Proces Upućivanja Osoba Kojima su Potrebne Socijalne Usluge

Publication year:

2023

English, Albanian,Serbian

Format:

PDF (6.9 MiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

Guidebook on Referral Process of Persons in Need of Social Services

The purpose of this document is to establish a functional process of referral and cooperation between social service providers, institutions and the main public agencies identified in Kosovo.

Udhëzues për Procesin e Referimit të Personave në Nevojë për Shërbime Sociale

Qëllimi i këtij dokumenti është themelimi i procesit funksional të referimit dhe bashkëpunimit ndërmjet ofruesve të shërbimeve sociale, institucioneve dhe agjencive publike kryesore të identifikuara në Kosovë.

Uputstvo za Proces Upućivanja Osoba Kojima su Potrebne Socijalne Usluge

Svrha ovog dokumenta je da uspostavi funkcionalan proces upućivanja i saradnje između pružalaca socijalnih usluga, institucija i glavnih javnih agencija identifikovanih na Kosovu

Read full abstract

View & Download

Autodetected language

English

1 Documents

Other languages

Albanian

1 Documents

Serbian

1 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link