child_safety_brochure.pdf
Briefs, Fact Sheets and Brochures

Երեխայի անվտանգություն

Publication year:

2010

Armenian

Format:

pdf (231.1 KiB)

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International

Գրքույկում ներկայացված են հինգ տարեկանից փոքր երեխաների վնասվածքների ամենատարածված պատճառները, տրվել խորհուրդներ, թե ինչպես կանխել այդ պատճառները և ներկայացնում է «Երեխայի անվտանգության» օրացույցը: Գրքույկը վերանայվել և հաստատվել է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից `որպես հանրային առողջության կրթական նյութ:

Child Safety: Brochure for Parents and Caregivers

The brochure outlines the most common causes of injury in children under five, provides advice on how to prevent these causes, and presents the “child safety” calendar. The brochure has been reviewed and approved by RA Ministry of Health as a public health educational material.

View & Download

Armenian

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection