Briefs, Fact Sheets and Brochures

Երեխայի անվտանգություն

small calendar icon

Publication year:

2010

small globe icon

Armenian

small file information icon

Format:

pdf (231.1 KiB)

small number of pages icon

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International

Գրքույկում ներկայացված են հինգ տարեկանից փոքր երեխաների վնասվածքների ամենատարածված պատճառները, տրվել խորհուրդներ, թե ինչպես կանխել այդ պատճառները և ներկայացնում է «Երեխայի անվտանգության» օրացույցը: Գրքույկը վերանայվել և հաստատվել է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից `որպես հանրային առողջության կրթական նյութ:

Child Safety: Brochure for Parents and Caregivers

The brochure outlines the most common causes of injury in children under five, provides advice on how to prevent these causes, and presents the “child safety” calendar. The brochure has been reviewed and approved by RA Ministry of Health as a public health educational material.

View & Download
dropdown-chevron

SubscribeSubscribe and receive reading selections

LibrarySave all your favorite materials for future use

UploadUpload research & contribute to the collection

By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.