manual_for_positive_disciplining_opt_opt.pdf_0.png

Share

Manuals, Toolkits and Guidance

Դրական ծնողավարման ձեռնարկ

Publication year:

2011

Armenian

Format:

pdf (2.3 MiB)

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International

Ձեռնարկը նախատեսված է երեխաների հետ աշխատող ծնողների և խնամքի մասնագետների համար: Այն ներկայացնում է դրական կարգապահության կարևորագույն կետեր և տալիս է առաջարկություններ դրական երեխաների խնամքի համար: Բացի այդ, ձեռնարկը բացատրում է երեխայի զարգացման տարբերությունները բոլոր տարիքային խմբերի համար և լուծում է կրթության ոլորտում ծնողական կրթության հնարավոր խնդիրները և տարբեր բարդ իրավիճակներ:

Manual for Positive Disciplining

The manual is designed for parents and care specialists working with children. It presents the milestones of positive disciplining and gives recommendations for positive childcare. In addition, the manual explains the distinctions of child development for all age groups and tackles possible issues for parenting in education and various complicated situations.

Read full abstract

View & Download

Armenian

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection