collection-and-analysis-of-data-and-statistics-on-vulnerable-groups-benefiting-from-social-services-in-kosovo(thumbnail)
Reports

Collection and Analysis of Data and Statistics on Vulnerable Groups Benefiting from Social Services in Kosovo

Publication year:

2023

English, Albanian,Serbian

Format:

PDF (3.8 MiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

The lack of a clear framework for collection, systematization and reporting of data is a critical challenge for Centers for Social Work (CSW), the Ministry of Justice, the Ministry of Finance, Labor and Transfers (MFLT) and the Kosovo Agency of
Statistics (KAS) and other institutions involved in the field of social services. Currently, the collection of data, their systematization and reporting by the Centers for Social Work in Kosovo is carried out mechanically through work forms that have
been drafted by the central level, with 12 work forms drawn up for more than a decade.

Mbledhja dhe Analizimi i të Dhënave dhe Statistikave për Grupet e Cenueshme që Përfitojnë nga Shërbimet Sociale në Kosovë

Mungesa e një kornize të qartë për mbledhjen, sistemimin dhe raportimin e të dhënave është një sfidë kritike për Qendrat për Punë Sociale (QPS),
Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) dhe Agjencinë e Statistikave të Kosovës (ASK) dhe institucionet tjera të përfshira në fushën e shërbimeve sociale. Aktualisht, mbledhja e të dhënave, sistemimi dhe
raportimi i tyre nga Qendrat për Punë Sociale në Kosovë bëhet në formë mekanike përmes formave të punës që janë hartuar nga niveli qendror, ku janë 12 forma të punës të hartuara për më shumë se një dekadë.

Prikupljanje i Analiza Podataka i Statistike o Osetljivim Grupama Koje Imaju Koristi od Socijalne Službe na Kosovu

Nedostatak jasnog okvira za prikupljanje, sistematizaciju i izveštavanje o podacima je kritičan izazov za Centre za socijalni rad (CSR), Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, rada i transfera (MFRT) i Kosovsku agenciju za statistiku (ASK) i druge institucije uključene u oblast socijalnih usluga. Trenutno se prikupljanje podataka, njihova sistematizacija i izveštavanje od strane centara za socijalni rad na Kosovu vrši mehanički preko radnih obrazaca koje je sačinio centralni nivo, gde postoji 12 radnih obrazaca koji se sastavljaju više od jedne decenije.

Read full abstract

View & Download

Autodetected language

English

1 Documents

Other languages

Albanian

1 Documents

Serbian

1 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link