uncrc-brochure-thumbnail
Briefs, Fact Sheets and Brochures

Brochure: Convention on the Rights of the Child

Publication year:

2021

English, Albanian,Serbian

Format:

PDF (31.1 KiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

This brochure summarizes the United Nations Convention on the Rights of the Child, which explains who children are, all their rights, and the responsibilities of governments.

Kjo broshurë e Save the Children, e paraqet një përmbledhje të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, e cila shpjegon se kush janë fëmijët, cilat janë të drejtat e tyre dhe cilat janë përgjegjësitë e qeverive.

Ova brošura rezimira Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta, koja objašnjava ko su deca, sva njihova prava i odgovornosti vlada.

Read full abstract

View & Download

Autodetected language

English

1 Documents

Other languages

Albanian

1 Documents

Serbian

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link